การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินงานในภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน ตามหลักคำประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือ ปฏิญญาเฮลชิงกิ (Declaration of Helsinki) การดำเนินการวิจัยเป็นการศึกษาหาเพื่อคำตอบที่ถูกต้องตามหลักวิทยาการเพื่อให้ได้คำตอบ และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านตัวผู้วิจัย ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการวิจัยจำเป็นต้องเคารพในสิทธิความเป็นบุคคล ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไปด้วยกันโดยต้องปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค มิใช่มุ่งเน้นแต่จะได้ข้อมูลมา โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา จำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร จึงต้องตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตราฐานทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยโดยการทดลองในมนุษย์ตามคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) โดยการเข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

          ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ 1 เดือนมีนาคม และช่วงที่ 2 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้านจริยธรรม รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจที่ต้องทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบและเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์

รูปภาพ โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 แบบ new normal

กำหนดการอบรม

กำหนดการลงทะเบียนกันยายน
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ประกาศรายชื่อผู้อบรม 
วันที่อบรม เดือน.....

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • ชำระเงินผ่านระบบ พร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้แนบเอกสารการสมัคร โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการโอนเงินให้ถูกต้อง
  • ลงทะเบียนในระบบ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน ให้เรียบร้อย
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลังปิดรับการลงทะเบียน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017