ปริญญาเอก,ปริญญาโท

          ไม่มีทุนการศึกษาแบบ กรอ. หรือ กยศ.