ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

งานวิชาการ/การเรียนการสอนและการสอบ

1. การขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม (ไทย, อังกฤษ)

     นิสิตที่สำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปแล้ว เคยได้รับเอกสารทรานสคริปไปแล้ว แต่ประสงค์จะขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม เนื่องด้วยเอกสารสูญหาย เอกสารชำรุด สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสารทรานสคริป พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 200 บาท และรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

2. การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม (ไทย, อังกฤษ)

     นิสิตที่สำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปแล้ว เคยได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิไปแล้ว แต่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม เนื่องด้วยเอกสารสูญหาย เอกสารชำรุด สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท และรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

3. การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ไทย, อังกฤษ)

     นิสิตที่สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพปกติ (จะต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต) ทำการขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

4. การขอหนังสือเรียนเสาร์-อาทิตย์

     นิสิตที่สามารถขอหนังสือเรียนเสาร์-อาทิตย์ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพปกติหรือจบการศึกษา (จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต) ทำการขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

5. การขอประกาศค่าใช้จ่าย, ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย

     นิสิตที่ประสงค์จะขอประกาศค่าใช้จ่าย, ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย (เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการเบิกทุนบุตรข้าราชการ) สามารถขอได้โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

6. การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะต้องคุณสมบัติต่อไปนี้
     1) นิสิตจะต้องเป็นผู้ที่มีสภาพปกติ
     2) นิสิตจะต้องลงทะเบียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว
     3) นิสิตจะต้องทำการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย นิสิตสามารถขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

7. การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร

     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเท่านั้น โดยนิสิตจะกรอกข้อมูลคำร้องขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท และรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

8. การขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ (ไทย, อังกฤษ)

     นิสิตที่ประสงค์จะขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ จะต้องไม่มียอดคงค้างชำระใดกับทางมหาวิทยาลัย หากนิสิตมียอดค้างชำระ จะต้องชำระยอดค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถขอได้ แต่ถ้านิสิตที่ประสงค์ขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการเพื่อนำไปยื่นให้กับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ., กยศ.) ต้องแจ้งสำนักวิชาการเพื่อทราบด้วย นิสิตสามารถดำเนินการขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

9. การขอหนังสือรับรอง Candidate

     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรอง Candidate (เฉพาะนิสิตปริญญาเอก) จะต้องผ่านผลการสอบ QE เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการขอได้โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท และผลการสอบ QE มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

10. การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร

     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร สามารถขอได้โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 500 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต

11. การขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา

     หน่วยงานใดหรือนิสิตท่านใดประสงค์จะขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา, หนังสือรับตรวจสอบวุฒิรับรองหลักสูตร, หนังสือนำ จะต้องทำหนังสือทางราชการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอหรือตรวจสอบมาอย่างชัดเจน

12. หนังสือรับตรวจสอบวุฒิรับรองหลักสูตรจาก ก.พ. 

     หน่วยงานใดหรือนิสิตท่านใดประสงค์จะขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา, หนังสือรับตรวจสอบวุฒิรับรองหลักสูตร, หนังสือนำ จะต้องทำหนังสือทางราชการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอหรือตรวจสอบมาอย่างชัดเจน

13. หนังสือนำ

     หน่วยงานใดหรือนิสิตท่านใดประสงค์จะขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา, หนังสือรับตรวจสอบวุฒิรับรองหลักสูตร, หนังสือนำ จะต้องทำหนังสือทางราชการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอหรือตรวจสอบมาอย่างชัดเจน

14. การขอหนังสือรับรองการบัญชีและพาณิชยศาสตร์, สังคมศาสตร์ ฯลฯ

     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการบัญชีและพาณิชยศาสตร์, สังคมศาสตร์ ฯลฯ ให้นิสิตยื่นคำร้องขอเอกสารพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอมาอย่างชัดเจน ได้ที่สำนักวิชาการ

15. การขอหนังสือขอตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารจบฯ เพื่อส่งกรมการกงสุล

     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือขอตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารจบฯ เพื่อส่งกรมการกงสุลนั้น จะต้องยื่นหนังสือทางราชการที่เป็นต้นเรื่องจากกรมการกงสุลมาด้วย พร้อมกับแนบสำเนาปริญญาบัตร สำเนาทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิของนิสิตมาด้วย โดยนิสิตจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวที่สำนักวิชาการ หรือส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ไทย ตามที่อยู่ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล