ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย กรณีนิสิตย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/นิสิตได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนิสิต และผลการเรียนเดิมต้องไม่ต่ำกว่า C
การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนเดิมต้องไม่ต่ำกว่า C 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) นิสิตดาวน์โหลดคำร้องเทียบโอนรายวิชา (มท.15) ได้ที่ www.western.ac.th

2) นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำหลักฐานการเทียบโอนแนบพร้อมกับเอกสารการสมัครเรียน 

3) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารและนำหลักฐานการเทียบโอนยื่นที่คณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา

4) เมื่อคณะวิชาตรวจสอบการเทียบโอนเรียบร้อยแล้ว คณะส่งให้สำนักวิชาการนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการ

5) เมื่อได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม กรรมการวิชาการแล้ว สำนักวิชาการส่งเอกสารการเทียบโอนมาที่งานทะเบียนฯ เพื่อทำการบันทึกผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบสารสนเทศ

6) งานทะเบียนฯบันทึกผลเทียบโอนในระบบสารสนเทศ แล้วส่งเอกสารเทียบโอนให้งานการเรียนการสอนเก็บเข้าแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ 

7) งานทะเบียนฯส่งข้อมูลเทียบโอนที่ดำเนินการแล้วให้การเงินเพื่อตั้งหนี้ค่าเทียบโอนในระบบสารสนเทศ