ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอจบการศึกษา

นิสิตที่สามารถขอจบการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนครบ มีหน่วยกิตครบตลอดหลักสูตร และไม่มียอดค้างชำระในระบบ ดำเนินการได้ดังนี้

4.1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษาและเอกสารแนบขอจบการศึกษาต่างๆ ได้ที่เวปไซด์มหาวิทยาลัย

4.2. ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่คณะ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้

     1. คำร้องขอจบการศึกษา
     2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน (จำนวน 6 รูป)
     3. ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
     7. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (ที่ใช้สมัครกับ ม.เวสเทิร์น) 1 ฉบับ
     8. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ ปริญญาบัตร จากสถาบันเดิม 1 ฉบับ (กรณีนิสิตใช้วุฒิ ป.ตรี, ป.โท สมัครเรียน)
     9. สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา 1 ฉบับ
     10. สำเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ม.เวสเทิร์น) 1 ฉบับ
     11. แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
     12. แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต
     13. แบบตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ (เฉพาะมหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต)
     14. แบบตอบรับตีพิมพ์งานวิจัย (เฉพาะดุษฎีบัณฑิต)
     15. ใบจองชุดครุย
     16. สารนิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ (เฉพาะมหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต)