ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การลงทะเบียนเรียนซ้ำ-เรียนเน้น-ลงเพิ่ม

ขั้นตอนปฏิบัติ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ-เรียนเน้น (ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา) ปฏิทินการศึกษา คลิก

1) ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ที่ www.western.ac.th

2) ให้นิสิตกรอกข้อมูลรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนซ้ำ-เรียนเน้น-ลงเพิ่ม ในแบบคำร้องทั่วไป พร้อมบอกเหตุผลที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ-เรียนเน้น-ลงเพิ่ม ในภาคการศึกษานั้นๆได้ (สอบถามเรื่องรายวิชาลงทะเบียนได้ที่คณะ)

3) ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องที่คณะ คณะจะเป็นผู้เสนอแบบคำร้องลงทะเบียนเพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี และการเงินลงความเห็น

4) เมื่อลงความเห็นตามลำดับครบแล้วให้ คณะจะเป็นผู้ส่งคำร้องลงทะเบียนให้กับสำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ