ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอเงินคืน

8.1. การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
          1. รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวคืนได้เต็มจำนวน
          2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ
          3. กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ทั้งนี้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
          4. กรณีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติดW) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย

8.2. การขอคืนค่าค่าธรรมเนียมต่างๆ (กรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมผิดรายการ หรือชำระค่าธรรมเนียมเกินมาในระบบ)

ขั้นตอนการขอเงินคืน

1. ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ที่ www.western.ac.th

2. ให้นิสิตระบุสาเหตุที่ต้องการขอเงินคืน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ต้องการขอคืนเงิน

3. ให้ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องที่คณะ คณะจะเป็นผู้เสนอแบบคำร้องเพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี และการเงินลงความเห็น

4. เมื่อลงความเห็นตามลำดับครบแล้วให้ คณะจะเป็นผู้ส่งคำร้องลงทะเบียนให้กับสำนักวิชาการและงานทะเบียน

5. เมื่อคำร้องอนุมัติ การเงินจะเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินให้นิสิตต่อไป