ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอเงินคืน

1. การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา

   1.1. รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวคืนได้เต็มจำนวน
   1.2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ
   1.3. กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ทั้งนี้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   1.4. กรณีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติดW) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. การขอคืนค่าค่าธรรมเนียมต่างๆ (กรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมผิดรายการ หรือชำระค่าธรรมเนียมเกินมาในระบบ)

ขั้นตอนการขอเงินคืน
   1. ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่นี่
   2. ให้นิสิตระบุสาเหตุที่ต้องการขอเงินคืน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ต้องการขอคืนเงิน
   3. ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องขอเงินคืนที่คณะ หรือส่งไปรษณีย์ให้คณะ (ซึ่งคณะจะมีขั้นตอนเสนอคำร้องตามลำดับ)
   4. เมื่อคำร้องอนุมัติ การเงินจะเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินให้นิสิตต่อไป 

ติดต่อคณะ
      บัณฑิตวิทยาลัย คลิก 
      คณะแพทยศาสตร์
       – สาขาแพทยศาสตร์ คลิก
       – สาขาเทคนิคการแพทย์ คลิก
       – สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
      คณะทันตแพทยศาสตร์ คลิก
      คณะเภสัชศาสตร์ คลิก
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ คลิก
      คณะนิติศาสตร์ คลิก
      คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คลิก

ติดต่อการเงิน : โทร. 086-4468313
ติดต่อสำนักวิชาการ : โทร. 02-5635252 หรือ 063-2034480 ถึง 84
    >> ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ (ต่อ 1311) 
    >> ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล (ต่อ 2310)