ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การลงทะเบียนสำหรับนิสิตการจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตคณะสาขาวิชากลุ่มเรียนผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยทำการลงทะเบียนและออกใบแจ้งการชำระเงินแต่ละภาคให้นิสิตตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ขั้นตอนดังนี้

1) นิสิต login เข้าระบบสารสนเทศ (XRegis) คลิก

2) ปรับปรุงที่อยู่นิสิต (ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก)

3) ทำการลงทะเบียน เมนูลงทะเบียนเรียน พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใหม่ (แบบรายเดือน)

4) ชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคตามช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5) หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ 1-2 วันทำการนิสิตจะสามารถเข้าเรียนในระบบ Xstudi คลิก