ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอลาออกจากการเป็นนิสิต

   หลังจากที่นิสิตเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สามารถดำเนินการได้ดังนี้

   1. ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่นี่
   2. ให้นิสิตระบุสาเหตุที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนิสิต
   3. ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องขอลากออกจากการเป็นนิสิตที่คณะ หรือส่งไปรษณีย์ให้คณะ (ซึ่งคณะจะมีขั้นตอนเสนอคำร้องตามลำดับ)
   4. ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อขอยกเลิกห้องพักของมหาวิทยาลัย (เฉพาะนิสิตหลักสูตรปกติ)
   5. เมื่อลงความเห็นตามลำดับครบแล้วให้ คณะหรือนิสิต ยื่นแบบคำร้องได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)

ติดต่อคณะ
      บัณฑิตวิทยาลัย คลิก
      คณะแพทยศาสตร์
       – สาขาแพทยศาสตร์ คลิก
       – สาขาเทคนิคการแพทย์ คลิก
       – สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
      คณะทันตแพทยศาสตร์ คลิก
      คณะเภสัชศาสตร์ คลิก
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล คลิก
      คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ คลิก
      คณะนิติศาสตร์ คลิก
      คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คลิก

ติดต่อการเงิน : โทร. 086-4468313
ติดต่อสำนักวิชาการ : โทร. 02-5635252 หรือ 063-2034480 ถึง 84
    >> ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ (ต่อ 1311)
    >> ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล (ต่อ 2310)