ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่

กรณีที่นิสิตต้องการบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ที่ www.western.ac.th

2) ชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้ 3 ช่องทางคือ
ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงิน
ชำระผ่านOR และชำระผ่านธนาคาร จำนวน 200 บาท
พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรง(สวมชุดนิสิต-พื้นหลังสีฟ้า สีน้ำเงิน) 1 รูป และใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ
หรือทางอีเมล์ Kannika.th@western.ac.th