ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่

กรณีที่นิสิตต้องการบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ดาวน์โหลด 

   2. ดำเนินการขอบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ได้ที่ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คลิกที่นี่ (ขั้นตอนขอบัตรนิสิตใหม่ดำเนินการเหมือนการขอเอกสารรับรองต่างๆ)

   3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่แล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

      3.1. แจ้งทางอีเมล์ academic@western.ac.th
         - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
         - แนบแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291)
         - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
         - แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่ต่ำกว่า 96 พิกเซล

      3.2. แจ้งทางไปรษณีย์ (ส่งแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หลักฐานการชำระเงิน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป)

      3.3. แจ้งที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล) โดยการส่งแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หลักฐานการชำระเงิน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** สำหรับนิสิตหลักสูตรทางไกล ใช้รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีน้ำเงิน แต่งกายชุดสุภาพ/ชุดนิสิต ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ฯลฯ
*** สำหรับนิสิตหลักสูตรปกติ ใช้รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีน้ำเงิน แต่งกายชุดนิสิต ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ฯลฯ


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ฉบับละ 200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150