ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอเปลี่ยนแผนการเรียน ก ข

นิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :
          1) นิสิตที่ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง
          2) นิสิตที่ขอย้ายแผนการศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในคณะ/สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พักการเรียน

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ก ข

1) นิสิตขอรับแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปที่สำนักวิชาการ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่เมนูบริการนิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ

2) นิสิตกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ และคณบดีลงนาม

3) คณะส่งคำร้องทั่วไปให้งานการเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินและลงความเห็น

4) ส่วนงานการเงินตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแผนการศึกษา ก ข 

5) คณะส่งคำร้องทั่วไปที่งานการเงินลงความเห็นแล้วให้สำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ