ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต

การคืนสภาพนิสิต ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนดตามข้อ 19.1 มีความประสงค์ที่จะขอกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการการขอคืนสภาพการเป็นนิสิต

1) นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่ www.western.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2) นิสิตส่งคำร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา พร้อมทำการเทียบโอนตามประกาศ และคณบดีลงนาม

3) คณะส่งคำร้องที่คณบดีลงนามแล้ว ให้การเงินคิดค่าใช้จ่ายการคืนสภาพนิสิต

4) คณะส่งคำร้องที่ส่วนงานการเงินลงความเห็นแล้ว ให้สำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ