ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

การขอย้ายคณะ / สาขาวิชา

หลังจากนิสิตเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้ว หากนิสิตต้องการย้ายคณะ สาขาวิชา หรือวิทยาเขต ให้นิสิตดำเนินการดังนี้

1) ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ได้ที่ www.western.ac.th

2) ให้นิสิตระบุสาเหตุที่ต้องการขอย้ายคณะ สาขาวิชา หรือวิทยาเขต 

3) ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องที่คณะ คณะจะเป็นผู้เสนอแบบคำร้องเพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี และการเงินลงความเห็น

4) เมื่อลงความเห็นตามลำดับครบแล้วให้ คณะจะเป็นผู้ส่งคำร้องให้กับสำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ