ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

 การลาพักการเรียน

กระทำได้เมื่อนิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และการขอรักษาสถานภาพจะกระทำได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน(ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน) ยกเว้นเหตุผลสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

ขั้นตอนการการลาพักการเรียน

1) นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (มท.291) ที่ www.western.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2) นิสิตส่งคำร้องทั่วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และคณบดีลงนาม

3) คณะส่งคำร้องที่คณบดีลงนามแล้ว ให้ส่วนงานการเงินลงความเห็น

4) คณะส่งคำร้องที่ส่วนงานการเงินลงความเห็นแล้ว ให้สำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ