ปริญญาตรี

การขอจบการศึกษา

นิสิตที่สามารถขอจบการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนครบ มีหน่วยกิตครบตลอดหลักสูตร และไม่มียอดค้างชำระในระบบ ดำเนินการได้ดังนี้

1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษาและเอกสารแนบขอจบการศึกษาต่างๆ ได้ที่ https://www.western.ac.th/pages/student-service6-1

2. ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่คณะ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 

     2.1. แบบคำร้องขอจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     2.2. ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
     2.3. แบบฟอร์ม บว.11 (เฉพาะนิสิต ป.โท, ป.เอก) จำนวน 1 ฉบับ
     2.4. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
     2.5. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
     2.6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี-สำเนาถูกต้อง) อย่างละ 1 ฉบับ
    2.7. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมฉบับที่จบการศึกษาแล้ว (สำเนาทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีวุฒิเดิมเป็นวุฒิ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก ให้แนบหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตรเพิ่มด้วย 1 ฉบับ)
     2.8. สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     2.9. สำเนาหน้าข้อมูลการชำระเงินยอด 0 บาท (ในระบบ X-Regis) 1 ฉบับ
     2.10. ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ม.เวสเทิร์น จำนวน 1 ฉบับ
     2.11. รูปถ่ายชุดครุย (พื้นหลังสีน้ำเงิน, ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 6 ใบ
     2.12. หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิจัย (เฉพาะนิสิต ป.โท, ป.เอก) 1 ฉบับ
     2.13. หนังสือรับรองจริยธรรม (เฉพาะนิสิต M.PH, PH.D) 1 ฉบับ
     2.14. หนังสือแบบตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร (เฉพาะนิสิต ป.เอก) 1 ฉบับ
     2.15. แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต, แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต อย่างละ 1 ฉบับ