ปริญญาตรี

การขอจบการศึกษา

นิสิตที่สามารถขอจบการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนครบ มีหน่วยกิตครบตลอดหลักสูตร และไม่มียอดค้างชำระในระบบ ดำเนินการได้ดังนี้

1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษาและเอกสารแนบขอจบการศึกษาต่างๆ ได้ที่เวปไซด์มหาวิทยาลัย

2. ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่คณะ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 

     1. คำร้องขอจบการศึกษา
     2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน (จำนวน 6 รูป) (และพื้นหลังสีขาว (จำนวน 1 รูป) เฉพาะนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต)
     3. ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

     7. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (ที่ใช้สมัครกับ ม.เวสเทิร์น) 1 ฉบับ
     8. สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา 1 ฉบับ
     9. สำเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ม.เวสเทิร์น) 1 ฉบับ

     10. แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
     11. แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต
     12. ใบจองชุดครุย