ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

WESTERN UNIVERSITY

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติให้ตร" ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้