ปริญญาเอก

ปฏิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์

ปฎิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
นิสิตระดับปริญญาเอก

ภาคการศึกษา 1/2564

ครั้งที่            วันที่ดำเนินการ                           กิจกรรม                                         ขั้นตอน
13 กันยายน 2564 วันสุดท้ายการปิดรับใบ บว.ต่างๆ/เล่มสอบ/ค่าสอบ 1. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสอบดุษฎีนิพนธ์
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และนำใบ บว. ให้ท่านลงนามอนุมัติสอบ
24 - 25 กันยายน 2564 วันสอบดุษฎีนิพนธ์ 2. ชำระค่าสอบ / ส่งเล่มสอบ / ส่งใบ บว. ต่างๆ ภายใน 3 กันยายน 2564
นับจากวันสอบ 60 วัน / 90 วัน แก้ไขเล่มตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ

ภาคการศึกษา 2/2564

ครั้งที่            วันที่ดำเนินการ                            กิจกรรม                                         ขั้นตอน
23 มกราคม 2565 วันสุดท้ายการปิดรับใบ บว.ต่างๆ/เล่มสอบ/ค่าสอบ 1. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสอบดุษฎีนิพนธ์
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และนำใบ บว. ให้ท่านลงนามอนุมัติสอบ
29 - 30 มกราคม 2565 วันสอบดุษฎีนิพนธ์ 2. ชำระค่าสอบ / ส่งเล่มสอบ / ส่งใบ บว. ต่างๆ ภานใน 3 มกราคม 2565
นับจากวันสอบ 60 วัน / 90 วัน แก้ไขเล่มตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ
34 เมษายน 2565 วันสุดท้ายการปิดรับใบ บว.ต่างๆ/เล่มสอบ/ค่าสอบ 1. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสอบดุษฎีนิพนธ์
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และนำใบ บว. ให้ท่านลงนามอนุมัติสอบ
23 - 24 เมษายน 2565 วันสอบดุษฎีนิพนธ์ 2. ชำระค่าสอบภายใน 3 เมษายน 2565 / ส่งเล่มสอบ / ส่งใบ บว. ต่างๆ
ภายใน 4 เมษายน 2565
นับจากวันสอบ 60 วัน / 90 วัน แก้ไขเล่มตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ

ภาคฤดูร้อน/2564

ครั้งที่          วันที่ดำเนินการ                          กิจกรรม                                         ขั้นตอน
44 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายการปิดรับใบ บว.ต่างๆ/เล่มสอบ/ค่าสอบ 1. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสอบดุษฎีนิพนธ์
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และนำใบ บว. ให้ท่านลงนามอนุมัติสอบ
25 - 26 มิถุนายน 2565 วันสอบดุษฎีนิพนธ์ 2. ชำระค่าสอบภายใน 3 มิถุนายน 2565 / ส่งเล่มสอบ / ส่งใบ บว. ต่างๆ
ภายใน 4 มิถุนายน 2565
นับจากวันสอบ 60 วัน / 90 วัน แก้ไขเล่มตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ