ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า

การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า

   หน่วยงานใดหรือนิสิตท่านใดประสงค์จะขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า จะต้องทำหนังสือทางราชการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอหรือต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบและรับรอง โดยสามารถยื่นหนังสือดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150