คณะสัตวแพทยศาสตร์

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัย

จำนวนผลงานวิชาการของ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2558-2564

 • ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรปรับปรุง 2560
 • ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปรับปรุง 2560
 • ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปรับปรุง 2560

จํานวนเงินสนับสนุนต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ของคณะสตัวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2564

 • ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยของคณะสตัวแพทยศาสตร์
ปีการศึกษา 2558-2564

 • ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
 • ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
 • ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น