คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ระบบสารสนเทศ X REGIS สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต

     1. พิมพ์ URL Website มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    >> https://xregis.western.ac.th
    >> ป้อนรหัสนิสิตในช่องรหัสนิสิต/รหัสบุคลากร
    >> ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในช่องรหัสผ่าน
    >> คลิ๊กปุ่ม Login หรือ Enter ที่แป้นพิมพ์เพื่อเข้าสู่ระบบ

   2. เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้นิสิตปรับปรุงที่อยู่  ปัจจุบันประจำภาคการศึกษา ตามรูปภาพ ให้คลิ๊ก “บันทึก”

เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หน้าจอจะแสดงเมนูสำหรับนิสิตตามรูปภาพให้คลิ๊ก“ลงทะเบียนรายวิชา”

ลงทะเบียนรายวิชา
เป็นเมนูสำหรับลงทะเบียนรายวิชาเพื่อส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนตามกำหนดลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งแสดงรายละเอียดนิสิต/คณะ/สาขา/วิทยาเขต/จำนวนหน่วยกิตที่ลงแต่ละภาคตามรูปภาพ ลงทะเบียนให้คลิ๊ก “เพิ่ม”

ขั้นตอนลงทะเบียนรายวิชา ๑. เมื่อคลิ๊ก >> +เพิ่ม >> จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้พิมพ์รหัสวิชาที่จะลงทะเบียนใช่อง >> คลิ๊ก “ลงทะเบียน”หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรหัสวิชา/กลุ่มเรียน/จำนวนที่รับ/ลงทะเบียน/คงเหลือ ตารูปภาพต่อไปนี้

เมื่อเลือกรายวิชาครบแล้ว ผลการพิจารณาจะแสดงเป็น “รออนุมัติ”ให้คลิ๊ก“ส่งขออนุมัติการลงทะเบียน

 ๒. เมื่อคลิ๊ก “ส่งขออนุมัติการลงทะเบียน”
จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาที่จะส่งอนุมัติเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้คลิ๊กปุ่ม >> ส่งอนุมัติ << ตามรูปภาพ

  เมื่อส่งรายวิชาเพื่อขออนุมัติแล้วสถานะการลงทะเบียนจะเป็น“รออนุมัติการลงทะเบียน” ตามรูปภาพ

  ๓. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนแล้ว ให้นิสิตยืนยันการลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ชำระเงิน โดยเลือกเมนู >> ยืนยันการลงทะเบียนโดยสถานะการลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็น“อนุมัติการลงทะเบียน” ตามรูปภาพ

  ๔. เลือกวิธีชำระเงิน สามารถเลือก“ชำระเต็มจำนวน / ผ่อนชำระได้ 2 งวด”ให้คลิ๊ก “ตกลงเพื่อการชำระเงิน” ตามรูปภาพ

  ๔. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน สามารถเลือก“พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน /ชำระเงินด้วยการแสกน QR Payment” ตามรูปภาพ

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน ใบแจ้งการชำระเงินการชำระเงินด้วย QR Payment

   ๕. เมื่อนิสิตยืนยันการลงทะเบียน สถานะการลงทะเบียน จะเปลี่ยนจาก“อนุมัติการลงทะเบียน” เป็น “รอยืนยันการรับชำระเงิน” ดังรูป

๖. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนและ งานการเงินรับชำระเงินแล้ว สถานะกาลงทะเบียน จะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับชำระเงิน” เป็น “ลงทะเบียนเรียบร้อนแล้ว”ดังรูป สามารถพิมพ์ผลการลงทะเบียนเก็บไว้โดยคลิ๊กรูป

  พบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
๐๙๐-๑๙๘-๘๕๑๓ ถึง ๑๖ ต่อ 2312 และ 2310 หรือ @LINE