คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ระบบสารสนเทศ X REGIS สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต

  •  พิมพ์ URL Website มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น >> https://xregis.western.ac.th >> ป้อนรหัสนิสิตในช่องรหัสนิสิต/รหัสบุคลากร >> ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในช่องรหัสผ่าน >> คลิ๊กปุ่ม Login หรือ Enter ที่แป้นพิมพ์เพื่อเข้าสู่ระบบ

 เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้นิสิตปรับปรุงที่อยู่ปัจจุบันประจำภาคการศึกษา ตามรูปภาพ ให้คลิ๊ก “บันทึก”

เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หน้าจอจะแสดงเมนูสำหรับนิสิตตามรูปภาพ ให้คลิ๊ก “ลงทะเบียนรายวิชา”

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนรายวิชา เป็นเมนูสำหรับลงทะเบียนรายวิชาเพื่อส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนตามกำหนดลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียดนิสิต/คณะ/สาขา/วิทยาเขต/จำนวนหน่วยกิตที่ลงแต่ละภาค ตามรูปภาพ ลงทะเบียนให้คลิ๊ก “เพิ่ม”

ขั้นตอนลงทะเบียนรายวิชา

๑. เมื่อคลิ๊ก >> +เพิ่ม >> จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้พิมพ์รหัสวิชาที่จะลงทะเบียนในช่อง >> คลิ๊ก “ลงทะเบียน” หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรหัสวิชา/กลุ่มเรียน/จำนวนที่รับ/ลงทะเบียน/คงเหลือ ตามรูปภาพต่อไปนี้

เมื่อเลือกรายวิชาครบแล้ว ผลการพิจารณาจะแสดงเป็น “รออนุมัติ” ให้คลิ๊ก “ส่งขออนุมัติการลงทะเบียน”

๒. เมื่อคลิ๊ก “ส่งขออนุมัติการลงทะเบียน” จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาที่จะส่งอนุมัติ เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้คลิ๊กปุ่ม >> ส่งอนุมัติ << ตามรูปภาพ

เมื่อส่งรายวิชาเพื่อขออนุมัติแล้วสถานะการลงทะเบียนจะเป็น “รออนุมัติการลงทะเบียน” ตามรูปภาพ

๓. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนแล้ว ให้นิสิตยืนยันการลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ชำระเงิน โดยเลือกเมนู >> ยืนยันการลงทะเบียน โดยสถานะการลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติการลงทะเบียน” ตามรูปภาพ

๔. เลือกวิธีชำระเงิน สามารถเลือก “ชำระเต็มจำนวน / ผ่อนชำระได้ 2 งวด” ให้คลิ๊ก “ตกลงเพื่อการชำระเงิน” ตามรูปภาพ

๔. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน สามารถเลือก “พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน /ชำระเงินด้วยการแสกน QR Payment” ตามรูปภาพ

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน

ใบแจ้งการชำระเงิน          การชำระเงินด้วย QR Payment

๕. เมื่อนิสิตยืนยันการลงทะเบียน สถานะการลงทะเบียน จะเปลี่ยนจาก “อนุมัติการลงทะเบียน” เป็น “รอยืนยันการรับชำระเงิน” ดังรูป

๖. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนและ งานการเงินรับชำระเงินแล้ว สถานะกาลงทะเบียน จะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับชำระเงิน” เป็น “ลงทะเบียนเรียบร้อนแล้ว” ดังรูป สามารถพิมพ์ผลการลงทะเบียนเก็บไว้โดยคลิ๊กรูป 

พบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ สำนักวิชาการ ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ๐๙๐-๑๙๘-๘๕๑๓ ถึง ๑๖ ต่อ 1312 และ 2310