คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถประกอบวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการบริหารจัดการ เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือสถานประกอบการ ลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ มีความใฝ่เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

It’s All About Saving Life

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถประกอบวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการบริหารจัดการ เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือสถานประกอบการ ลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ มีความใฝ่เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2552

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตกาญฯ

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  สภาการสาธารณสุขชุมชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาเขตกาญฯ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น