คณะแพทยศาสตร์

สมัครเรียน

คณะแพทยศาสตรบัณฑิต

PILLS

DRUGS

UTILITIES

ADVICES

medical institute of the earth to create health for all mankind

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

ชื่อหลักสูตร

  ชื่อปริญญา

   การรับรองหลักสูตร

   เริ่มเปิดดำเนินการ

   ปี 2552

   ระยะเวลาในการศึกษา

   6 ปีการศึกษา

   สถานที่เรียน

   คณะแพทยศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   วิทยาเขตวัชรพล

   การประกันคุณภาพ

   สภามหาวิทยาลัย แพทยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   การสมัครเข้าศึกษา

   แกลลอรี่

   แพทยศาสตรบัณฑิต
   แพทยศาสตรบัณฑิต

   แพทยศาสตรบัณฑิต

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   เภสัชศาสตรบัณฑิต
   เภสัชศาสตรบัณฑิต

   เภสัชศาสตรบัณฑิต

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)
   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)

   SUBSCRIPTION

   รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น