หลักสูตร‌ปรัชญา‌ดุษฎี‌บัณฑิต‌ ‌สาขา‌วิชา‌สาธารณสุข‌ศาสตร์‌ 

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย

     ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคกันในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสาธารณสุขเชิงรุก และยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศทำให้จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาประจำตามพยาบาลเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาชนในระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ปัญหาการขาดแคลนหรือมีจำนวนไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชี่ยววชาญเฉพาะสาขาที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นอย่างยิ่ง
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันเชิงรุก การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญจึงได้พิจารณาและเห็นว่าการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาความรู้ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงทางวิชาการในด้านสาธารณสุขของประเทศได้

“การสาธารณสุขเพื่อ “สุขภาวะ” ที่ยั่งยืน”
“Public Health for Sustainable”

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

         ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคกันในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสาธารณสุขเชิงรุก และยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศทำให้จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาประจำตามพยาบาลเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาชนในระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ปัญหาการขาดแคลนหรือมีจำนวนไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชี่ยววชาญเฉพาะสาขาที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นอย่างยิ่ง
          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้เชิงประจักษ์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันเชิงรุก การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตระหนักถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประชาชน ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญจึงได้พิจารณาและเห็นว่าการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาความรู้ และมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงทางวิชาการในด้านสาธารณสุขของประเทศได้

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public Health

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Public Health)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D (Public Health)

การรับรองหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร คลิก

วิธีการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล 

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

แกลลอรี่

What people say

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Line Official @phdwesternu

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน