บัญชีบัณฑิต

สมัครเรียน

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และผสมผสานความรู้สากล กับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

“BBA, Western U. มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และผสมผสานความรู้สากล กับภูมปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย  : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บช.บ.
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc

การรับรองหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร คลิก

รายละเอียด ดาวน์โหลด

หลักสูตรฉบับย่อ คลิก

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2541

ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

What people say

ด้วยดิฉันอายุเยอะมากแล้วการที่ดิฉันจะไปเรียนโดยเรียนร่วมกับคนที่อายุต่างกับดิฉันมากไป ดิฉันก้ออายน้องๆ เลยได้เปิด Google หาที่เรียนไปเรื่อยๆ จนได้มาเจอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เรียนที่ใหนก้อได้ ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เลยได้โทรไปสอบถามในคณะและหลักสูตรที่ดิฉันสนใจคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อาจารย์ที่รับสายได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เรียนมาได้ดีมาก สรุปดิฉันเลยเลือกเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป เวลาเรียน ดิฉันมีความรู้สึกอบอุ่นที่หลักสูตรและคณะให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์มาก สุดท้ายความหวังของดิฉันก้อได้เป็นจริงดิฉันได้เรียนจบในหลักสูตรและสาขาที่ดิฉันหวังและดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในกิจการต่างๆของดิฉันได้เป็นอย่างดี ในการนี้ดิฉันขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่มอบทั้งความรู้และคำแนะนำให้ดิฉันตลอดมา

นางสาวณัฐวดี แก้วคงดล  

ผู้บริหารคลินิกนัดกับณัฐคลินิก เวชกรรม และธุรกิจด้านความงาม อาหารเสริมและอาหารบำรุงสุขภาพ

ตอนแรก หาทีเรียนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับบัญชีโดยตรง ก็มีที่ชอบหลายที่ แต่ส่วนมากต้องไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากเราทำงานไม่มีเวลา เลยมีเพื่อนแนะนำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลยไปศึกษาข้อมูล ชึ่งตรงตามโจทย์ที่เราต้องการ พอเริ่มได้เรียนมีความรู้สึกดีขึ้นมากเพราะเราเรียนแบบออนไลน์ เรียนที่ใหนก็ได้ เวลาใหนก็ได้ และที่หลักสูตรได้มีการสั่งให้ทำงานกลุ่มเลยทำให้เราได้รู้จักเพื่อนในหลากหลายอาชีพซึ่งตอนนี้เรียนจบในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแล้วก็ได้วุฒิตามที่เราตั้งหวังไว้ แล้วได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนางานและรวมถึงพัฒนาตัวเองนางสาวธมนวรรณ เสมี  

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด   
       


ตอนแรกที่พ่อผมแนะนำและบอกให้ผมมีความคิดในเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไร และสาขาไหนดีจนเมื่อพบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งเดิมพ่อของผมเป็นศิษย์เก่าในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ่อบอกที่นี้ดี ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร จนผมได้สมัครและได้ทำการศึกษา ทำให้ผมรู้ว่า ที่นี้ดีจริงๆ ตามที่พ่อผมบอก ที่นี้ไม่ได้ให้แค่ความรู้ ที่นี้ให้เพื่อน ให้คำแนะนำ และผมเรียนจบการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาผมก็สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาพัฒนางานและรวมถึงพัฒนาตัวเอง เนื่องจากหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นคุณวุฒิที่ได้รับ กพ. รับรองจึงสามารถทำให้ผมได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

นายกิตตินันท์ ขำดี 

ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร/ประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร (นายสิระ เจนจาคะ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น