รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการสำหรับชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

(1) เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วัฒนธรรม และประเพณีไทย
(2) เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความรู้และเข้าใจรูปแบบธุรกิจ สังคม และนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย
(3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนระหว่างประเทศ
(4) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการวิเคราะห์การแข่งขัน นโยบาย และกลยุทธ์การนำเข้าและส่งออก
(5) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านภาษี กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและจริยธรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสำหรับชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรระยะสั้น แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

คำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

สนใจสมัครกรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PageFly - Advanced Shopify Page Builder
PageFly - Advanced Shopify Page Builder