รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

(1) เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
(2) เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถนำความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
(3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของสังคมไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจัดหลักสูตร 8 ระดับ (3 ชั้นปี) ดังนี้

ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 8 ระดับมีเนื้อหาการเรียนดังรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในเอกสารแนบ โดยเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

(1) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
(2) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
(3) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

คำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส