กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 22 0

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ
  • Admin WTU Website
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 0

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
  • Admin WTU Website
ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 0

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน
  • Admin WTU Website
โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายนอก

โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายนอก 0

  • Admin WTU Website