กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

RSS
กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน นำหลักธรรมคำสอนไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ (ทุกวันพระ)

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website