ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

RSS
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad