อบรมออนไลน์ โครงการ " การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย "

RSS
อบรมออนไลน์ โครงการ " การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย "

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย แบบออนไลน์ผ่านระบบ yealink meetingโดย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชัน ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad