กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรีมย์

RSS
การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ กศน.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ กศน.