กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 1...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น.

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น.

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริ...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

คณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมอบรม EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 ...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566

คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค....
  • Admin WTU Website