กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
โครงการปัจฉิมนิเทศน์และเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศน์และเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

การปัจฉิมนิเทศน์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี สำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกับบัณฑิตในก...
  • Admin WTU Website
โครงการเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์นสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบศีล 5 ณ วัดพรหมนิมิต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 27-29 เมษายน 65

โครงการเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์นสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบศีล 5 ณ วัดพรหมนิมิต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 27-29 เมษายน 65

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถระสมาคม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”...
  • Admin WTU Website
โครงการบริการวิชาการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ วัดพรหมนิมิตร 27-29 เมษายน 2565

โครงการบริการวิชาการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ วัดพรหมนิมิตร 27-29 เมษายน 2565

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดย อ.ดร.ทนพ.ถิรวัฒน์ วรรณตุง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์...
  • Admin WTU Website