กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
คณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและรายละเอียดของโครงการ และการเสวนา หัวข้อ "โอกาสในการทำวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียน" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

คณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและรายละเอียดของโครงการ และการเสวนา หัวข้อ "โอกาสในการทำวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียน" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

คณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและรายละเอียดของโครงการ และการเสวนา หัวข้อ "โอกาสในการทำวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์และแ...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เพื่อสร้างความเข้า...
  • Admin WTU Website
โครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนสระลงเรือในสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ และชุมชนตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

โครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนสระลงเรือในสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ และชุมชนตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสต์ สาขวิชาเทคนิคการแพทย์ มีพันธกิจคือ การส่งเสริม ป้องกันโรคและความเจ็บป่วยที่ควบคุมหรือมีการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้นได้ เพื่อดำเนินการต...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์ EdPEx ผ่านโปรแกรม Yealink โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์...
  • Admin WTU Website