โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

RSS
โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563

 • จัดเมื่อวัน พุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ชมคลิป
 • วัตถุประสงค์โครงการ
 • ส่งเสริมให้นิสิต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการทอดกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป
  • โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563

  • จัดเมื่อวัน เสาร์  ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับชุมชนบ้านหนองบัว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เขตบางบอน กรุงเทพมหานครฯ ชมคลิป
  • วัตถุประสงค์โครงการ
  • ส่งเสริมให้นิสิต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการทอดกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป

โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website