หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

RSS
หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์    เป็นประธานผู้ตรวจประเมินภายนอก ผลการประเมินในระดับหลักสูตรได้คะแนน 3.39 อยู่ในระดับดี และคะแนนในระดับคณะได้คะแนน 4.41 อยู่ในระดับดี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website