กิจกรรม หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทย...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning เมื่อวันที่ 1 เมษายน...
  • Admin WTU Website
โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 6-7 ...
  • Admin WTU Website