โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

RSS
โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดจัดโครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปภัมภ์ และกลุ่ม AED Bike Thailand ในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ในกรณีที่บริเวณที่เกิดเหตุมี ผู้ช่วยเหลือ สามารถปฏิบัติการกู้ชีพร่วมกับการกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าได้ทั้งนี้การกู้ชีพที่รวดเร็วภายใน 3-4 นาทีหลังจากที่ผู้ป่วยเกิดอาการควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยที่ชีพจรฟื้นคืนกลับมาอย่างเหมาะสม อาจเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเกิดความล่าช้าโอกาสรอดชีวิตอาจลดลง 10-20 เปอร์เซ็นต์ต่อ 1 นาทีข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีประชาชนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน เท่ากับว่าในทุกๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 6 คน และเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยทุกเพศ ทุกวัย แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และถูกวิธีตามหลักห่วงโซ่การรอดชีวิต คือการ ช่วยเหลือด้วยการกดนวดหัวใจ (CPR) ภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ที่หัวใจหยุดเต้น เฉียบพลันนอกสถานพยาบาลได้ แต่หากปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้ว่าผู้ประสบเหตุจะได้รับการช่วย ปั้มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพกลับมา แต่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรายนั้นจะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้น การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต้องมีการจัดอบรม ฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่นิสิต ชั้นปีที่ 6 เป็นประจำทุกปีตามมาตรฐาน ถือเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพแก่นิสิตให้มีความพร้อมรับภาวะวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมหรือการไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหลากหลาย ซึ่งมีโอกาสประสบพบเจอเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ซึ่งผู้ประสบเหตุมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถประเมินสถานการณ์และเริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุด การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นการวางระบบป้องกันการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ฉุกเฉินอันไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีวัถตถุประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตที่จะจบการศึกษา ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานให้แก่บุคคลทั่วไป กรณีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่าง ถูกต้อง ตามมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website