ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563

RSS
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช (ประธานกรรมการ) ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (กรรมการ) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง (กรรมการและเลขานุการ) และนายวุฒิชัย วัยวุฒิ (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) การประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website