ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

RSS
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ (กรรมการ) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง (กรรมการ) และ นายวุฒิชัย วัยวุฒิ (กรรมการและเลขานุการ) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การศึกษามีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website