หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่น 1

RSS
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่น 1
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการทางทันตกรรม หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website