โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564

RSS
โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564
ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการรับร้อง (WTU First Visit) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและคลินิก
ได้รู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปรับตัว การวางตัว และกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website