ข่าวสาร - กิจกรรม - คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

RSS

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

  • Shopify API

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561   

  • Shopify API

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- ประชุมร่วมกับโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย

  • Shopify API

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- โครงการยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระลงเรือ 

  • Shopify API