ข่าวสาร - กิจกรรม - คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

RSS
ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์ เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561   

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- ประชุมร่วมกับโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย