ข่าวสาร - กิจกรรม - คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

RSS
ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์ เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 
  • Admin WTU Website

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

  • Shopify API

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561   

  • Shopify API

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ - ข่าวสาร - กิจกรรม- ประชุมร่วมกับโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย

  • Shopify API