รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานนิสิต

ผลงานวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผลงานวิจัยปริญญาตรี

ผลงานวิจัยปริญญาโท

ข่าวสารวิจัย

โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

กำหนดการโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สรุปผลงานวิชาการ ปี2560

สรุปผลงานวิชาการ ปี2561

สรุปผลงานวิชาการ ปี2560

พฤติกรรมการบริโภคในการ ลงทุนธุรกิจร้านกาแฟในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี


ผู้วิจัย

กนกนวล กุลเถื่อน

ปัจจัยจูงใจในการปฎิบัติงาน ของพนักงาน
ธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี


ผู้วิจัย

กนกนวล กุลเถื่อน

บรรยกาศในการทํางานของ
กองคลังองค์การบริหารส่วน ตําบลศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ผู้วิจัย


จินดา ทับทิมดี

The effect of information disclosure on information

asymmetry


ผู้วิจัย โดย


รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลไรรถ

อําเภอดอนแจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย

จินดา ทับทิมดี ,จินตนา จันทบูรณ์,นีรนุข เนื่องวัง ,สมใจ ตรีขันธ์ ,พิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์ ,อัญญมา พงศ์ศรีโรจน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น :

กรณีศึกษาเทคบาลตําบลใน จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย

ดาวรุ่งลตา วงษ์ไกร

The effect of information disclosure on information

asymmetryโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่าน >>

INFORMATION-BASED TRADING AND DAY-OF-

THE-WEEK EFFECTโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่าน >>

Intraday Price Discovery in Emerging Equity Market:

Analysis of SET50 Index, SET 50 Index Futures and

THAIDEX SET50 (TDEX)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ 

อ่าน >>

Credit watch placement and security price behavior

around bond rating revisions


 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่าน >>

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่าน >>

The Aftermarket Performance of Initial Public

Offerings in the Stock Exchange of Thailand


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่าน >>

การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคยุค XYZ Online Marketing to Generation X Y Z consumersโดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

อ่าน >>

The Effectiveness of Trading Halts and Investor Trading Performance: An Intraday Analysis on the Stock Exchange of Thailand


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่าน >>

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่าน >>

การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่าน >>

ผลงานวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่าน >>

กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่าน >>

การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่าน >>

ปัญหาแรงงาน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรถัทร์ถิระกุล

อ่าน >>

การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่าน >>

การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล 

อ่าน >>

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์

อ่าน >>

ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจ

สอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่าน >>

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่ม

อนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน

ผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4

จังหวัดเชียงราย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์

สุขสม

อ่าน >>

ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการ

พัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติ

การนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

อ่าน >>

ผลงานวิจัย หลักสูตรศึกษาศาสตร์

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และ

สัตว์

โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่าน >>

ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กร

ไปสู่ความสำเร็จ

โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน

อ่าน >>

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธร

รมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

อ่าน >>

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่าน >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอน

เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต 

อ่าน >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนในพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่าน >>

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่าน >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต 

อ่าน >>

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และ

สัตว์

โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่าน >>

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย