ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์นบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์นบุรีรัมย์

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล

กิจกรรมวันพยาบาล 2561

กิจกรรมวันพยาบาล 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับหมวกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับหมวกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล