ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"

โครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน

โครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน

การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4