ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

RSS
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครระยะแรก วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 

การจัดโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรในสถาบัน ที่สามารถเข้าถึงความรู้ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากรในสถาบันแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรื่องดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 14 ระยะ ระยะละ 9 รุ่นพร้อมกัน รุ่นละ 40 คน รวม 5040 คน ในระยะเวลา 5 ปี เริ่มปี 2565 – 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้บุคคลทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสที่มีความสนใจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน  โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 156 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงระยะแรก (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565)

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website