ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)
ประจำภาคการศึกษา 1/2566 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวัชรพล  Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting “เรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”

กำหนดการ  

08.30 – 08.45 น. นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ Yealing Meeting
08.45 – 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม (ผู้ช่วยอธิการบดี) ประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและกล่าวเปิดงานปฐมนเทศนิสิตใหม่
09.00 – 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักวิชาการ)บรรยายเกี่ยวกบั งานวิชาการ ระเบียบข้อบังคับ งานการเรียนการสอนและการสอบ
10.00 – 10.20 น. อาจารย์ประกอบเกียรติ ตั้งคณะสิงห์ (รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการสำนักวิชาการกำกับดูแลหอสมุด) บรรยายเกี่ยวกบั ระบบการสืบค้นห้องสมุด
10.20 – 10.40 น . นางสาวสมญา บาททอง (รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการสำนักวิชาการ กำกับดูแลงานทะเบียนและประมวลผล) บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานระบบ X-regis
10.40 – 11.40 น. อาจารย์ศิโรรัตน์ เพ็ชรกันจันทร์ (รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) แนะนำวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบ X-studi
11.40 – 12.00 น. ดร.บุญมาก กันหาสาย ส่วนงานประสานข้อมูลนสินิต แนะนำช่องทางการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
13.00 เป็นต้นไป แยกพบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ

YouTube ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) คลิกที่นี่ 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website