ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ

RSS
การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ