ข่าวสารและกิจกรรม - งานกิจการนิสิต

RSS

โครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ได้จัดให้มีโครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์ขึ้น ณ ลานกิจกรรม ...
  • Admin WTU Website