โครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์

RSS

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ได้จัดให้มีโครงการสงกรานต์สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์ขึ้น ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ โดยมีนิสิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการ

  • Admin WTU Website